Zmiana dyrektywy 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium cz II GMOSoullie Catherine Pomocniczość polega na obronie koncepcji krajowej tego tematu. Należy bronić solidnego europejskiego systemu, który organizowałby nie tylko uprawy, ale również szanował państwa członkowskie, rolników, konsumentów. Solidne argumenty prawne, które zakazują uprawy w skali krajowej. Należy poruszyć temat importu. Trzeba budować system spójny oparty o reformę polityki rolnej.

Paleckis Justas Vincas Komisja musi podjąć decyzję w sprawie dopuszczania GMO. Rada nie jest wstanie wypracować wspólnego stanowiska. Niniejsza propozycja oddaje odpowiedzialność państwom członkowskim. Propozycja KE musi zostać wzmocniona o wymiar środowiskowy, który przemawia za odrzuceniem uprawy GMO. Komisja musi przedstawić silne argumenty, które wytrzymają aspekt prawny. Trzeba uwzględnić stosunek obywateli do GMO oraz zintensyfikować niezależne badania i informowanie obywateli o ich wynikach. Kraj, który zdecyduje się na uprawy musi przedstawić odpowiednia strategie rozwiązania problemu współistnienia. Nie można narzucić obywatelom uprawy GMO.

Staes Bart Należy wprowadzić kryteria środowiskowe dotyczące zdrowia. Państwa członkowskie muszą chronić grunty, florę, faunę. Brakuje obecnie wystarczających danych dotyczących negatywnego oddziaływania GMO na grunty, na bioróżnorodność, ludność. Należy zwrócić uwagę na kwestie prawne, aby uniknąć negatywnych skutków w przyrodzie, bioróżnorodności i rolnictwie. Należy zdefiniować kryteria.

Girling Julie Propozycja KE nie da solidnego porozumienia, a raczej utworzy nowe spory. Należy wprowadzić szereg poprawek uzupełniających dokument. Stanowisko musi być ostrożne. Dokument nie ma bezpieczeństwa prawnego.

Haug Jutta Propozycja KE mówi, iż państwa członkowskie będą mogły zakazywać uprawy GMO, jeżeli będą tego chciały. Jednocześnie wiąże się to z odrzuceniem odpowiedzialności i przerzucaniem trudności na inne państwa członkowskie. Przy zakazywaniu upraw GMO należy zwrócić uwagę na aspekt środowiskowy i zdrowotny. Należy odbudować i przywrócić zaufanie europejczyków. 60 % obywateli UE sprzeciwia się produktom GMO i trzeba te wątpliwości uwzględnić.

GD SANCO Należy stworzyć podejście pragmatyczne wobec obecnego impasu. Obecne ramy pozwalają na różne opcje, dlatego na razie nie można odnosić się do niebezpieczeństw i konsekwencji środowiskowych. Nie można przeprowadzić analiz bez informacji. Agencja musi ocenić ryzyko i nie można tego kwestionować w debatach. Dane dotyczące środowiska trzeba doprecyzować. Należy również zwiększyć badania i lepiej informować o wynikach obywateli. Ramy prawne umożliwiają korzystanie z nowych rozwiązań. Należy znaleźć odpowiednie rozwiązania i sformułowania. Trwają prace nad nowymi wytycznymi i oceną ryzyka środowiskowego.

Berrendt Roth Ocena skutkowania na zdrowie musi być powierzona w pełni danemu krajowi, a nie Agencji Bezpieczeństwa Żywnościowego. Trzeba określić wartości graniczne dla nowej żywności. Współwystępowanie upraw musi być obowiązkowe. Projekt musi przewidywać obowiązkową odległość upraw GMO.

Sieber Richard Występują różne opinie naukowców, które nie są do pogodzenia z głównym nurtem opinii. Z powodów naukowych uzasadnione jest to, że musimy dać państwom członkowskim większe możliwości ograniczania uprawy. W trosce o obywateli należy uwzględnić ich zdanie. Powody odrzucenia GMO trzeba poszerzyć o aspekt środowiskowy i zdrowotny. Nikt nie może zmusić państw członkowskich do wprowadzania upraw GMO na swoim terytorium.

Prodi Vittorio Problem, przed którym stoi UE to ograniczenie bioróżnorodności. Mogłoby to doprowadzić do ograniczeń w dostawie żywności, występowaniu zarazy, chorób w poszczególnych uprawach i gatunkach, co przełoży się na ograniczenie bioróżnorodności. Im więcej odmian uprawnych, im większa wielkość plonu z danej uprawy tym bardziej jest to odwrotnie proporcjonalne do różnorodności biologicznej. Bioróżnorodność to argument kluczowy.

Schlyter Carl Propozycja KE jest nie do przyjęcia. Na podstawie dowodu szkodliwości należy odrzucić uprawę oraz niezgodności uprawy w kontekście szerszych celów. KE powinna odrzucić GMO w kontekście szerszej polityki UE