Pytanie ustne Corrine Lepage w sprawie nowych wytycznych dotyczących oceny zagrożeń dla zdrowia ze strony GMO. GMOPytanie ustne Corrine Lepage w sprawie nowych wytycznych dotyczących oceny zagrożeń dla zdrowia ze strony GMO.  

Jeden z głównych punktów debaty w sprawie GMO dotyczy oceny ryzyka, jakie niosą one dla zdrowia i środowiska. W sprawie ryzyka zdrowia Dyrektywa 2001/18/WE stanowi, że obowiązkowej ocenie podlegają skutki chroniczne, długoterminowe, bezpośrednie  i pośrednie, a także skutki kulminacyjne. Jednak te wymogi prawne nie były przestrzegane  i Rada Ministrów Ochrony Środowiska zażądała wzmocnienia oceny ryzyka związanego  z GMO. Jednak niektórzy przedstawiciele środowiska naukowego, wyrażają opinię, że nowe wytyczne nie przyniosą wzmocnienia oceny, ale wręcz osłabienie istniejących wymogów.  W ramach nowych wytycznych zaproponowano rezygnację z systematycznego żądania badań żywieniowych na szczurach. Zatem czy mając na uwadze świadomość, że miliony zwierząt będą spożywać GMO, Komisja zamierza zwiększyć liczbę badanych szczurów i wydłużyć czas badań do 24 miesięcy, jak w przypadku pestycydów?

GMO - kukurydza modyfikowana genetycznie

GMO – kukurydza modyfikowana genetycznie

Czy Komisja zamierza też zarządzić badania toksyczności dla reprodukcji i badania wielopokoleniowe dotyczące GMO? Czy komisja może wyjaśnić, w jaki sposób w tej opinii nowe wytyczne spełniają wymogi Rady i w jaki sposób stanowią wzmocnienie oceny ryzyka dla zdrowia związanego z GMO,  a nie złagodzenie wymogów wobec przedsiębiorstw wprowadzających GMO na rynek? Dlaczego Komisja nie dopilnowała, aby zastosowane zostały wymogi Dyrektywy 2001/18/WE dotyczące oceny skutków długoterminowych GMO? Dlaczego Komisja nigdy nie zwróciła się do EFSA o wyjaśnienie tego, że urząd nie zidentyfikował żadnych wątpliwości natury naukowej, choć jest ich wiele w przedmiotowej kwestii? Jak Komisja pojmuje swoją rolę instytucji zarządzającej ryzykiem oraz stosowanie zasady ostrożności  w przypadku GMO? Jakie są wreszcie propozycje Komisji służące zapewnieniu pewnego, bezstronnego, przejrzystego i nieprowadzącego do konfliktu interesów procesu oceny  w przypadku GMO?