Dyrektywa w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium cz. I GMOZmiana dyrektywy 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium

Sprawozdawca Corinne Lepage Obywatele sprzeciwiają się, nie ufają przedstawianym ocenom dotyczącym GMO. Należy uzupełnić dane ocenami krajowymi. Praca EFSY jest kwestionowana przez społeczeństwo. Zachodzą problemy o charakterze ekonomiczno-społecznym. Rada Ministrów Ochrony Środowiska w 2008 roku jednomyślnie zwróciła się do EFSY o podjęcie działań, w sprawie warunków wprowadzenia i oceny, które do dzisiaj nie zostały spełnione. Istnieje problem o charakterze ekonomicznym. Należy wysłuchać opinii na temat oceny wad i zalet przez podmioty produkujące GMO. Potrzebne jest zabezpieczenie uzasadnienia prawnego dla państw członkowskich, które wprowadzą zakaz uprawy GMO.  Istnieją trzy opcje:

- odrzucenie, ponieważ zostaną naruszone reguły rynku wewnętrznego

- zatwierdzenie, lecz propozycja Komisji nie jest bezpieczna

- wprowadzenie zmian do propozycji Komisji.

Należy uwzględnić niektóre wnioski państw członkowskich, należy je doprecyzować tak by zapewnić bezpieczeństwo prawne. Należy stworzyć kryteria na mocy, których państwo członkowskie mogłoby ograniczać uprawę GMO na części lub całym swoim obszarze. Powody są środowiskowe i rolno-środowiskowe. Nie można odrzucić wszystkich powodów środowiskowych. Istnieją dane, których nie ma w dokumentach a powinny być sformułowane. Należy uwzględnić środowiska przyjmujące, to, co się dzieje lokalnie i regionalnie – specyficzne ekosystemy, obszary geograficzne, uwzględnienie skutków GMO na bioróżnorodność w skali lokalnej, uwzględnienie lokalnego ryzyka odporności czy uwzględnienie braku danych szczegółowych dotyczących skutkowania na ekosystemy krajowe. Należy również uwzględnić praktyki agronomiczne, zmiany przeznaczenia gruntów, szczegółowe praktyki rolnicze. Należy także brać pod uwagę kryteria społeczno-ekonomiczne, które widoczne są w motywach dyrektywy 2001/18/WE a nie zostały wdrożone do preambuły. Należy stworzyć pozytywną definicje uzasadnień, na które mogą powoływać się państwa członkowskie, by ograniczać czy zabraniać upraw GMO na swoich obszarach.  Należy szanować reguły wewnętrznego rynku oraz swobodnego przepływu oraz faktu nie burzenia konstrukcji polityk wspólnotowych już osiągniętych, troskę o zapewnienie swobodnego wyboru. Potrzebne jest doprecyzowanie aspektów proceduralnych by poprawić bezpieczeństwo prawne. Nie można wspierać propozycji polegającej na ustanowieniu dopuszczalnych progów dla materiału siewnego, byłoby to znaczące ryzyko ekonomiczne.